Buradasınız: Skip Navigation Links
PLANLARIN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI

Kalkınma Bakanlığı, kalkınma planı ve planın uygulama araçları niteliğindeki programları hazırlamakla görevlidir. 1982 Anayasasının 166. maddesi uyarınca, hükümetçe hazırlanan kalkınma planının, TBMM’ce onaylanması gerekmektedir. 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun, planın TBMM’de görüşülüp onaylanma sürecini düzenlemektedir.

Kalkınma planı, görüşülüp onaylanması amacıyla Bakanlar Kurulunca TBMM’ye gönderilir. TBMM’ye sunulan kalkınma planları önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür. Plan ve Bütçe Komisyonu, Kalkınma Planlarını kendisine havale edildiği tarihten itibaren en fazla yirmi dört saat içinde gündemine alarak görüşmeye başlar ve en fazla yirmi gün içinde karara bağlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Komisyon, planın incelenebilmesi amacıyla gündeme alındığı tarihten itibaren, görüşmelere beş gün ara verir. Bu süre yirmi günlük süreye dâhildir. Bu süreden sonra plan gerek Komisyon, gerekse Genel Kurulda aralıksız görüşülür. Kalkınma planının görüşülmesinde Plan ve Bütçe Komisyonu için İçtüzükteki toplantı ve karar yeter sayısından farklı bir çoğunluk öngörülmüştür (3067/2). Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde komisyonlar üye tam sayısının üçte biri ile toplanıp katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri de bu genel esaslara göre yürütülmektedir. Ancak kalkınma planlarının görüşülmesinde Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak, katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Kanunda öngörülen süre zarfında Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlanarak karara bağlanan kalkınma planı, yine 3067 sayılı Kanunda öngörülen usul ve esaslara göre görüşülerek nihai olarak onaylanmak üzere TBMM Genel Kuruluna sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, planı en çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağlar. Gerek Komisyonda, gerekse Genel Kurulda görüşmeler planın tümü üzerinde bölümler itibariyle yapılır. Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul tarafından da kabul edilen Kalkınma Planı TBMM kararı olarak Resmi Gazetede yayımlanır.