Buradasınız: Skip Navigation Links
BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GÖREVLER

1) Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde uzmanlık desteği sağlamak;

- Komisyona havale edilen tasarı ve tekliflerin ön incelemesini yapmak,
- Gündeme alınan tasarı ve tekliflerin, anayasaya, kalkınma planına, varsa anayasa mahkemesi kararlarına ve kanun tekniğine uygunluğunu incelemek, mer’i mevzuatla karşılaştırmasını yapmak, gerekli bilgi notlarını hazırlamak, hazırlanan dokümanları üyelere iletmek,
- Gündeme alınan dosyalarla birleştirilebilecek diğer dosyaları tespit ederek Komisyon Başkanını bilgilendirmek,
- Komisyon toplantılarına davet edilecek kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını belirleyerek Komisyon Başkanının bilgisine ve onayına sunmak,
- Toplantıdan önce gerekli önergeleri hazırlamak,
- Toplantı sırasında Komisyon üyelerinin bilgi ihtiyacını karşılamak,
- İçtüzük uygulamaları hakkında komisyon üyelerine ve Başkanlığa teknik destek sağlamak,
- Rapora alınmak üzere üyeler tarafından dile getirilen görüşleri not etmek,
- Gerektiğinde önerge hazırlamak, üyeler tarafından verilen önergelerin kanun tekniğine uygunluğunu incelemek, varsa eksiklerini tamamlamak ya da tamamlatmak,
- Toplantı sırasında verilen önergelerin içeriğini incelemek, İçtüzüğe uygun olup olmadığını tespit etmek, önergelerin görüşülen tasarı ve teklifin içerik ve sistematiğine uygunluğunu araştırmak, bu konuda gerekli uyarılarda bulunmak,
- Verilen önergelerin önceden komisyon üyelerine dağıtımını yapmak,
- Komisyon rapor ve metnini hazırlamak,
- Komisyon Raporlarının Genel Kurulda görüşülmesini takip etmek, Komisyona bu süreçte destek sağlamak,

2) Kalkınma Planlarının görüşülmesinde uzmanlık desteği sağlamak;

- İlgili anayasa ve kanun hükümlerini derleyerek üyelerin bilgisine sunmak,
- Kalkınma Planı Taslağını inceleyerek gerekli notları hazırlamak,
- Önergeleri hazırlamak, hazırlanmış önergeleri ilgili mevzuata uygunluk açısından incelemek,
- Kalkınma Planına ilişkin Komisyon Raporunu ve metnini hazırlamak,
- Kalkınma Planının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında Komisyona teknik destek sağlamak,

3) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesinde uzmanlık desteği sağlamak;

- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısını ve eki cetvelleri incelemek, maddi hata varsa bunların giderilmesini sağlamak, Merkezi Yönetim Bütçesi ve kurum bütçelerinin asılları ile kopyalarını karşılaştırarak farklılık olup olmadığını araştırmak,
- Bütçenin eki cetvellerde yer alan rakamların iç tutarlılığını araştırmak,
- Bütçeye ilişkin bilgi notları hazırlayarak komisyon üyelerinin bilgisine sunmak,
- Bütçe önergelerini hazırlamak, ilgililerince hazırlanmış önergeleri incelemek, varsa eksikliklerini gidermek,
- Rapora alınmak üzere bütçenin geneli ve kurum bütçeleri üzerinde üyeler tarafından dile getirilen görüşleri not etmek,
- Bütçe raporunun girişini oluşturmak üzere; orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe tasarısı, bütçe hazırlama rehberi, yıllı ekonomik rapor, yıllık program ve kamu borç yönetimi raporu esas alınarak ülkenin genel ekonomik ve mali durumu, harcama, gelir ve borçlanma politikası gibi konularda analiz, derleme ve değerlendirmeler yapmak,
- Komisyon rapor ve metnini hazırlamak,
- Komisyon kararları doğrultusunda ilgili cetvellerde gerekli değişiklikleri yapmak,
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının Genel Kurulda görüşülmesini takip etmek, bu süreçte Komisyona teknik destek sağlamak,
- Bütçe sıra sayısının basılmasında Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ve basımevi ile işbirliği yapmak,

4) Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının görüşülmesinde uzmanlık desteği sağlamak;

- Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısını ve eki cetvelleri incelemek, maddi hata varsa bunların giderilmesini sağlamak, Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve kurum kesin hesaplarının asılları ile kopyalarını birbirleriyle, ayrıca kesin hesaplarla Sayıştay Genel Uygunluk Bildirimini karşılaştırarak farklılık olup olmadığını araştırmak,
- Kesin hesabın ve Genel Uygunluk Bildiriminin eki cetvellerinde yer alan rakamların iç tutarlılığını araştırmak,
- Kesin hesaba ilişkin bilgi notları hazırlayarak komisyon üyelerinin bilgisine sunmak,
- Komisyona sunulan faaliyet raporlarını inceleyerek gerekli notları hazırlamak,
- Genel Uygunluk Bildirimi ve eki raporları inceleyerek bilgi notları hazırlamak,
- Kesin hesaba ilişkin önergeleri hazırlamak, ilgililerince hazırlanmış önergeleri incelemek, varsa eksikliklerini gidermek,
- Rapora dercedilmek üzere kesin hesabın geneli ve kurum kesin hesapları üzerinde üyeler tarafından dile getirilen görüşleri not etmek,
- Komisyon rapor ve metnini hazırlamak,
- Komisyon kararları doğrultusunda ilgili cetvellerde gerekli değişiklikleri yapmak,
- Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Genel Kurulda görüşülmesini takip etmek, bu süreçte Komisyona teknik destek sağlamak,
- Kesin hesap sıra sayısının basılmasında Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ve basımevi ile işbirliği yapmak,

5) Komisyona havale edilen Sayıştay Raporlarını inceleyerek Komisyon Başkanını bilgilendirmek, görüşülen Sayıştay Raporlarına ilişkin Komisyon Raporunu hazırlamak,

6) Sayıştay Birinci Başkan ve üyelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunca önseçimine ilişkin işleri yürütmek, önseçim sonrasında komisyon raporunu hazırlamak,

7) İlgili Kanunlar uyarınca Komisyona sunulan rapor ve diğer dokümanları inceleyerek gerekli notları hazırlamak ve Komisyon Başkanına sunmak,

8) Çeşitli Kanunlar uyarınca düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonunu Bilgilendirme Toplantılarına ilişkin hazırlıkları yapmak,

9) İçtüzüğün 24 üncü maddesi Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibinin seçimi sürecinde Komisyona teknik ve idari destek sağlamak,

10) Komisyonun görev alanıyla ilgili konularda ekonomik, mali ve sosyal göstergeleri takip etmek, istatistik bilgilerini derlemek, bunları düzenli aralıklarla komisyona raporlamak, Komisyonun görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yaparak Komisyon Başkanının bilgisi dâhilinde üyelere sunmak,

11) Plan ve Bütçe Komisyonunun uluslararası ilişkilerinde idari ve uzmanlık desteği sağlamak,

12) Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alanına giren konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak organizasyonlarda bulunmak, gerçekleştirilen organizasyonlara iştirak etmek, uluslararası çalışma ve organizasyonları takip etmek,

13) Plan ve Bütçe Komisyonunun faaliyet raporunu hazırlamak,

14) Plan ve Bütçe komisyonu WEB sayfasını güncellemek, içeriğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

15) Komisyon çalışmalarıyla ilgili kurum içinden ve vatandaşlardan gelen bilgi taleplerini karşılamak,

16) Plan ve Bütçe Komisyonuna idari destek sağlamak;

- Komisyon toplantılarına ilişkin idari işleri yürütmek,
- Gündemin hazırlanarak ilgili yerlere duyurulmasını ve ulaştırılmasını sağlamak, - Toplantı çağrılarını üyelere iletmek,
- Ses ve görüntü sistemlerinin işlerliğini kontrol etmek ve aksaklık halinde ilgili birimle temasa geçmek,
- Çalışma mekânlarını hazır bulundurmak, bu amaçla diğer birimlerle gerekli işbirliğini yapmak,
- Toplantılara ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek ve yönlendirmek, - Komisyon Başkanının yazılarını hazırlamak,
- Komisyona havale edilen kanun tasarı ve teklifleri ile tezkereleri ilgili defterlere kaydetmek,
- Komisyona sunulan ve Komisyonda üretilen dokümanları arşivlemek, gerekli istatistikleri tutmak,
- Üyelerden toplantılara ilişkin gerekli imzaları almak, imza cetvellerini ilgili birimlere göndermek,
- Toplantılara ilişkin fotokopi, faks ve benzeri ihtiyaçları karşılamak,

17) Başkanlığın personeline, taşınır mallarına ve çalışma mekânlarına ilişkin idari iş ve işlemleri yürütmek, ayniyat kayıtlarını tutmak,

18) Başkanlığın faaliyet raporunu ve bütçe teklifini hazırlamak,

19) Başkanlığın arşiv ve dosyalama işlemlerini gerçekleştirmek,

20) Başkanlık personelinin niteliğini artırıcı tedbirleri almak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında yürütülen programları takip etmek, bunlara katılım konusunda girişimde bulunmak,

21) Başkanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, düzenlenen organizasyonları takip etmek, bunlara katılım için girişimlerde bulunmak,

22) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.