Buradasınız: Skip Navigation Links
BÜTÇE İZLEME VE EKONOMİK ANALİZ BİRİMİ

Tanım:

Parlamenter gözetimin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla gerekli olan güvenilir ve tarafsız bilgi ihtiyacının sağlanmasına yönelik olarak; yayımlanan istatistiki bilgi ve belgeler çerçevesinde küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisi üzerine raporlar hazırlayan, mali piyasaları izleyen, sektörel analizler yapan, bütçe ve kesinhesap analizi çerçevesinde yıl içinde bütçe gerçekleşmelerinin ve kamu borç yönetim uygulamalarının takibini yapan, gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını Komisyon üyelerinin bilgisine sunan ve Bütçe Müdürlüğü altında faaliyet gösteren birimdir.

Birime Duyulan İhtiyacın Nedeni:

Yürütme organı, faaliyetlerinin sonucunda parlamentoya karşı sorumludur. Parlamento, yürütmenin görev ve yetkilerinin sınırlarını çizerken, bir taraftan da denetimini yapmakla sorumludur. Parlamenter denetimin en temel unsurlarından biri bütçenin gözetim ve denetimidir. Bütçenin denetimi ise kısaca; vergi mükelleflerinin ödediği vergilerin yürütme tarafından ne kadar etkin ve verimli kullanıldığının takibidir. Bu denetimin gerektiği gibi sağlanabilmesi için parlamentonun bütçe sürecine ne kadar müdahil olduğu ve bu sürece katılımını arttıracak düzeyde yeterli bilgiye sahip olup olmadığı hususları önem arz etmektedir. Parlamentonun bütçe sürecine yapıcı şekilde katılımının sağlanması için güvenilir ve tarafsız bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu talebin karşılanabilmesi için bütçenin kanunlaşma sürecinde siyasi açıdan tarafsız, bağımsız ve objektif bir analiz birimine ihtiyaç vardır.

Birimin Görevleri:

- Yürütmenin, merkez bankasının ve özel sektörün yayımladığı veriler ve yaptığı tahminler kullanılarak bağımsız ekonomik tahminlerin yapılması,

- Yapılan tahminler ile mevzuatta yapılan değişiklere paralellik oluşturularak yasal dayanakları olan projeksiyonların yapılması,

- Bütçe tasarısı incelenerek hedeflenen amaçların gerçekleştirilme olasılığının değerlendirilmesi sonucunda yürütmenin hedeflerinin tutarlığının doğrulanması,

- Yukarıda sayılan analizleri yıl içinde belirli periyotlarda tekrarlayarak, uygulanan politikaların sonuçlarının değerlendirilmesine olanak sağlanması,

-Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve bu gelişmelerin bütçe ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yapılması,

-Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan yayınlara ilişkin değerlendirmeler yapılması ve raporlar hazırlanması.

Birimin Sağlayacağı Faydalar:

- Yürütmenin kontrolünde olan bütçe üzerindeki bilgi tekelinin sona ermesi,

- İktidar partileri ve muhalefet partilerinin eşit düzeyde bilgiye sahip olması,

- Parlamentonun yürütmeden sağlanan bilgilere daha hızlı şekilde tarafsız olarak ulaşması,

- Yürütme tarafından yayınlanan dokümanların parlamenterlerin, basının ve toplumun anlayabileceği düzeyde basitleştirilmesi,

- Yürütme tarafından yayımlanan dokümanların ve verilerin tarafsız olarak incelenmesi ve sadeleştirilmesi, bütçe sürecinin şeffaflaşmasının, bilgilerin güvenilirliğinin ve bütçenin izlenmesi sürecinde hesap verebilirliğin sağlanması.

Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar:

TEPAV:

Dünya Bankası'nın Komisyon'da gerçekleştirilen ihtiyaç analizi sonrasında uygulamaya koyduğu bir projenin parçası olarak Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’dan 13 Haziran 2011 tarihi itibariyle 2 haftalık, uygulamaya dönük olarak makro ekonomi politikaları dersleri alınmıştır. TEPAV Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (TRIPP) tarafından sağlanan eğitimlerin tamamı 3 aşamadan oluşmaktadır. 40 saat süren ilk modül halihazırda tamamlanmış olup genel itibariyle Türkiye Ekonomisine ait verilerin nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Sonraki 80 saatlik modülde Komisyon’un yapacağı geri bildirimlere göre ihtiyaç alanları üzerine çalışılması öngörülmektedir. Eğitimin son aşamasında da her yıl çıkarılan Meclis Bütçe Kesin Hesap Raporu'nun formatının nasıl daha anlaşılır kılınabileceği üzerine çalışılması planlanmaktadır. Programın eğitmenleri Fatih Özatay, Emin Dedeoğlu, Ahmet Kesik, Tuncay Teksöz, Necdet Kenar, Ümit Özlale ve Selin Sayek gibi alanında uzman isimlerden oluşmaktadır.

Konuyla ilgili medyada çıkan haberler için linkler:

http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1307961437-7.HURRIYET.jpg
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1308033955-4.AKSAM.jpg
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1308034221-2.YENI_CAG.jpg

TAIEX:

Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından yasama sürecinin etkinleştirilmesi amacıyla düzenlenen “Bütçe Sürecinde Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi” konulu projeye 25.12.2009 tarihinde başvurulmuş olup, projemiz 31.03.2010 tarihinde TAIEX tarafından kabul edilmiştir. Proje kapsamında Polonya Parlamentosuna 28–30 Eylül 2010 tarihleri arasında bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Proje kapsamında bütçe ve mali konularda analiz yaklaşımları ve teknikleri ile milletvekillerinin isteyeceği raporların ve özet bilgi notları için gerekli analiz yöntemleri ve bunların milletvekillerine sunumu konusunda Polonya ülke deneyiminden faydalanmak üzere Polonya Parlamentosu (Sejm) Bütçe Analiz ve Araştırma Ofisine bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir.